Use OPatch to Install a Patch

OPatch ашиглан програмын шинэчилэлтүүдийг хийж гүйцэтгэнэ. Шинэчилж байх явцад ямар нэгэн асуудал гарвал “patch rollback” коммандын тусламжтайгаар буцаах боломжтой. Хийх үйлдлийн хувьд patch файлыг татаж аваад, файлыг задлан харгалзах хавтаст байршуулан README файлын дагуу ажиллах буюу “patch apply” коммандыг ашиглан шинэчилнэ.

Дараах жишээнд ашиглагдах patch

Patch 16083653:
GRID INFRASTRUCTURE PATCH SET UPDATE (PSU) 11.2.0.3.6
INCLUDES DB PSU 11.2.0.3.6

Ашиглагдах Software

  • Grid Infrastructure

Түүнчлэн тухайн patch-ийг суулгасны дараагаар зарим тохиолдолд opatch багажийг өөрийг нь шинэчилэх шаардлагатай байдаг. Тиймээс дараах жишээнд уг аргыг хамруулах болно.

Шаардагдах OPatch болон patch файлуудыг татаж байршуулна.

  • p16083653_112030_LINUX.zip : patch
  • p6880880_112000_LINUX.zip : OPatch

/u02/stage хавтсанд хуулна.

OPatch -ийг шинэчилэх

cd /u02/stage
unzip p6880880_112000_LINUX.zip
rm p6880880_112000_LINUX.zip
 
# OPatch -ийн өмнөх хавтасны нэрийг сольж нөөцлөнө. Шинэчилэлт амжилтгүй болсон тохиолдолд хэрэглэгдэнэ. Баазын хувьд
mv /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/OPatch /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/OPatch_bkp
cp -pR /u02/stage/OPatch /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/OPatch
 
# GI-ийн хувьд
mv /u01/app/11.2.0/grid/OPatch /u01/app/11.2.0/grid/OPatch_bkp
cp -pR /u02/stage/OPatch /u01/app/11.2.0/grid/OPatch

Шинэчилэгдсэн эсэхийг шалгана.

/u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/OPatch/opatch version
/u01/app/11.2.0/grid/OPatch/opatch version

Patch суулгах

cd /u02/stage
unzip p16083653_112030_LINUX.zip
rm p16083653_112030_LINUX.zip

# Бид шаардлагатай response файлыг үүсгэх бөгөөд зарим тохиолдолд уг файлыг ашиглах явцад алдаа заадаг.
# Тиймээс JAVA ажиллах замыг тохируулж өгвөл тухайн алдааг засварлах боломжтой
export JAVA_HOME=/u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/jdk
/u01/app/11.2.0/grid/OPatch/ocm/bin/emocmrsp -no_banner -output /u02/stage/config.rsp
 
# root эрхээр ажиллуулна
/u01/app/11.2.0/grid/OPatch/opatch auto /u02/stage -ocmrf /u02/stage/config.rsp

Patch -ийг суулгахаас өмнө бид каталогийг шинэчилэх шаардлагатай. SQL дээрээс дараах коаммандыг ажиллуулна

sqlplus / as sysdba
@catbundle.sql psu apply

Суулгах patch -ийг баталгаажуулж харах

/u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/OPatch/opatch lsinventory
/u01/app/11.2.0/grid/OPatch/opatch lsinventory

Patch-ийг суулгах

# файлын /u01/stage хавтсанд хуулах
ls -l /u01/stage/p13429702_112030_LINUX.zip
 
# файлыг задлах
cd /u01/stage
unzip p13429702_112030_LINUX.zip
cd 13429702
 
# README.txt файлыг заавал унших хэрэгтэй
cat README.txt
 
# Шинэчилэх коммандыг ажиллуулах
$ORACLE_HOME/OPatch/opatch apply online -connectString OCM:sys:***********:
 
# Баталгаажуулах
$ORACLE_HOME/OPatch/opatch lsinventory | grep 13429702

Татсан файлыг устгах

rm -Rf /u02/stage/*
1 Like