Инстансын эхэлсэн огноог харах

Инстансын эхэлсэн огноог харах

SET LINES 200
SET PAGES 999
COLUMN INSTANCE_NAME FOR A20
SELECT INSTANCE_NAME,TO_CHAR(STARTUP_TIME, 'HH24:MI DD-MON-YY') "STARTUP TIME"
FROM V$INSTANCE;

Инстансын ассан түүхийг харах

COL INSTANCE_NAME FOR A10
SELECT INSTANCE_NAME,TO_CHAR(STARTUP_TIME, 'HH24:MI DD-MON-YY') FROM DBA_HIST_DATABASE_INSTANCE ORDER BY STARTUP_TIME DESC;

## сүүлийн 10-г харах
SQL> set lines 200
SQL> col instance_name for a50
SQL> select * from
( select STARTUP_TIME FROM dba_hist_database_instance ORDER BY startup_time DESC)
WHERE rownum < 10;

Өгөгдлийн сангийн ассанаас хойшхи хугацааг харах

SET LINE 60
COLUMN HOSTNAME FOR A60
COLUMN INSTANCE_NAME FOR A60
COLUMN STIME FOR A60
COLUMN UPTIME FOR A60
SELECT
'HOSTNAME : ' || HOST_NAME
,'INSTANCE NAME : ' || INSTANCE_NAME
,'STARTED AT : ' || TO_CHAR(STARTUP_TIME,'DD-MON-YYYY HH24:MI:SS') STIME
,'UPTIME : ' || FLOOR(SYSDATE - STARTUP_TIME) || ' DAYS(S) ' ||
TRUNC( 24*((SYSDATE-STARTUP_TIME) -
TRUNC(SYSDATE-STARTUP_TIME))) || ' HOUR(S) ' ||
MOD(TRUNC(1440*((SYSDATE-STARTUP_TIME) -
TRUNC(SYSDATE-STARTUP_TIME))), 60) ||' MINUTE(S) ' ||
MOD(TRUNC(86400*((SYSDATE-STARTUP_TIME) -
TRUNC(SYSDATE-STARTUP_TIME))), 60) ||' SECONDS' UPTIME
FROM
SYS.V_$INSTANCE;

Жич: alert log файл дээр тухайн бааз, инстансын ассан, open болсон лог бичигдэнэ.