TimesTen "15007: Access control not enabled"

Oracle TimesTen бааз дээр хэрэглэгч үүсгэхийн тулд access control модулийг идэвхжүүлэх шаардлагатай бөгөөд идэвхжүүлээгүй бол дараах алдаа заана.

"15007: Access control not enabled"

Идэвхжүүлэхийн тулд ажиллаж буй инстансийг унтрааж асаах шаардлагатай.
Дараах коммандын тусламжтайгаар идэвхжүүлнэ.

[[email protected] bin]$ ./ttmodinstall -help

Usage:
 ttmodinstall { -h | -help | -? }
 ttmodinstall { -V | -version }
 ttmodinstall { -port NUMBER | -enableAccessControl | -changeOracleSettings }

Options:
 -port NUMBER      Specifies a new daemon port number.
 -enableAccessControl  Turns on access control.
 -changeOracleSettings Change settings for cache connect to Oracle.

[[email protected] bin]$ ./ttmodinstall -enableAccessControl

Would you like to enable access control for this instance? [ no ] yes
NOTE: The daemon must be stopped before enabling access control.
Would you like to stop the daemon? [ yes ]
Enabling access control ...
Patching successful ...
Restarting the daemon ...
TimesTen Daemon startup OK.
Access control is now enabled for this TimesTen instance.
[[email protected] bin]$
[[email protected] bin]$