Template ашиглаж бааз үүсгэх (dbca)

Баазыг үүсгэх олон аргуудын нэг нь загвар ашиглан үүсгэх юм. Дараах коммандын тусламжтайгаар бид DB11G баазыг үүсгэх боломжтой.

dbca -silent -createDatabase -templateName General_Purpose.dbc
  -gdbname DB11G -sid DB11G -responseFile NO_VALUE -characterSet AL32UTF8
  -memoryPercentage 30 -emConfiguration LOCAL

General_Purpose.dbc файл нь $ORACLE_HOME/assistants/dbca/templates/General_Purpose.dbc -д байрлах бөгөөд бусад тохиргоог өөрчлөх бол уг файлыг засварлаж болно.

Дээрхи коммандыг ажиллуулахад SYS хэрэглэгчийн нууц үг сонгож оруулах мөр гарч ирэх бөгөөд дараах байдлаар харагдана.

Enter SYSTEM user password:
password
Enter SYS user password:
password
Copying database files
1% complete
3% complete
...

Мэдээж комманд ажиллаж дууссаны дараа бид шалгах хэрэгтэй үүний тулд коммандын мөрнөөс ps -ef | grep smon коммандаар шууд шалгаж болно.