Standby мэдээллийн сангийн DBF файл зөөх

Сайн байна уу Standby мэдээллийн сангийн хард диск дүүрч байгаа юмаа. Standby мэдээллийн сангаа Open болгож байгаад DBF файлаа өөр зайтай диск рүү зөөж болох уу. Буцаад Read Only болгоход асуудал гарах болов уу. Primary мэдээллийн сангаас 3н standby байгаа юмаа. 1 standby хард нь. Туршиж үзэж байсан хүн байна уу
alter system set standby_file_management=manual;
alter database move datafile ‘/u01/app/oracle/oradata/MYCONT/PDB1/users01.dbf’ to ‘/u01/app/oracle/oradata/MYCONT/PDB1/newloc/users01.dbf’;
alter system set standby_file_management=auto;

Сайн уу, Зөвхөн standby-ийн датафайлыг солино гэж ойлголоо.
Энэ тохиолдолд db_file_name_convert утгыг шинэчилэх замаар датафайлын замыг сольж болох юм. Эсвэл Primary дээрээ мөн өөрчлөх шаардлага тулгарна.

Зөвхөн Standby серверийнхээ зарим DBF файлыг зөөх гэсэн юм