Sqlplus ашиглан client ээс server руу as sysdba privilege ээр холбогдож болохуу?

host /windows/ дээр ажиллах боломжгүй байгаан

Болно

sqlplus username/[email protected]_ADDRESS:PORT/[SID|SERVICE_NAME] as sysdba

коммандыг ашиглана.

Жш:

sqlplus sys/[email protected]:1521/ORCL as sysdba

SQL promt -с

SQL> connect sys/[email protected]:1521/ORCL as sysdba

Энэ нь EZ_CONNECT аргачилал юм.

1 Like

sys user iin pass ийг мэдэхгүй эсвэл account locked болсон үед яахуу?

locked account-ийн хувьд шинэ нууц үг өгнө.

SQL> alter user MYSUER identified by MYPASS account unlock;

Sys нууц үгийн хувьд orapwd коммандын тусламжтай сэргээж болно. Эсвэл тухайн сервер дээрээс ‘sqlplus / as sysdba’ коммандаар хандаж дараах коммандыг ашиглаж болно.

SQL> alter user sys identified by MYPASS; 

ORAPWD жишээ:

[~/]  cd $ORACLE_HOME/dbs
[~/]   orapwd file=orapwd[SID]  password=MYPASS entries=5

SID хэсэгт инстансын нэр байх хэрэгтэй.

#linux

hints:
password file байхгүй тохиолдолд sys хэрэглэгчээр гаднаас (сүлжээгээр) хандах боломжгүй.

2 Likes

thank you sir

1 Like

and REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE must be EXCLUSIVE :slight_smile:

1 Like

community advantage :D/

1 Like