Snapshot dump

Hi,
Snapshot-оор яг тухайн хугацаа хүртэлх баазын dump-ыг яаж авах вэ?
Жишээ нь: 2021/08/16 22:00:00 цагт өгөгдлийн сан ямар байсан яг тэрүүгээр нь экспортлож авах гэсэн юм.

flashback_time параметрыг ашиглаад үзээрэй

flashback_time=systimestamp 

flashback_time="to_timestamp('16-08-2021 22:00:00', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS')"
1 Like