Scheduler Job ашиглан backup хийж DMP файл үүсгэх тухай

Сайн байна уу,

Oracle Toad дээр Scheduler Job ашиглан backup хадгалах дээр жишээ заавар байвал өгч туслана уу.

ДБА нар backup -уудаа хэрхэн хийж хадгалж байна.?

Өөрийн хэрэглэдэг аргаасаа хуваалцая. 
1, доорх байдлаар backup_dump.sh нэртэй shell file үүсгэсэн

# date definition --файлын нэрийг давхцуулахгүйн тулд огноог ашиглана
export DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M)

# oracle schema definition
export ORACLE_SID=ORASID
export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/11.2.0.4/db_1

# export dump
$ORACLE_HOME/bin/exp USERNAME/PASSWORD file=/backup/DUMP/dump_$DATE.dmp full=n log=/u01/backup/DUMP/log_$DATE.txt statistics=none

# empty database export -- юмыг яаж мэдэхэв ямарч датагүй бааз экспорт хийнэ
$ORACLE_HOME/bin/exp USERNAME/PASSWORD file=/backup/DUMP/empty/dump_nodata_$DATE.dmp full=n rows = n log=/backup/DUMP/empty/log_no_data$DATE.txt statistics=none

# compress file --үүссэн файлыг шахна
gzip /backup/DUMP/dump_$DATE.dmp

# -mtime +7 n file create date eer 7 xonogoos umnuxiig xaij olood remove xiine
find /backup/DUMP/* -mtime +7 -exec rm {} \;


2, crontab д shellийг ажиллуулахаар тохируулсан
00 06 * * * sh /backup/backup_dump.sh
1 Like

toad ийн ямар хувилбар байна

11gR2 хувилбар дээр хадгалах гэж байгаа.