RMAN-06428: Recovery Catalog Is Not Installed

Recovery catalog-т холбондон ажиллах үед

RMAN-06428: Recovery Catalog Is Not Installed

алдаа гарвал та ямар нэгэн каталог үүсгээгүй байна гэсэн үг юм. Тиймээс эхний удаад каталог үүсгэж өгөх шаардлагатай.

Алдаа:

RMAN> connect catalog rman_test/[email protected]

connected to recovery catalog database

RMAN> register database;

RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS ===============
RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-03002: failure of register command at 04/04/2016 11:13:49
RMAN-06428: recovery catalog is not installed

Шийдэл:

RMAN> create catalog;

recovery catalog created

RMAN> register database;

database registered in recovery catalog
starting full resync of recovery catalog

full resync complete
RMAN>