Response file буюу rsp файл ашиглан бааз үүсгэх (dbca)

Коммандын мөрнөөс бид баазыг шууд үүсгэж бас болно. Үүний тулд бидэнд баазын тохиргоог агуулсан загвар файл байх шаардлагатай бөгөөд уг загварыг Oracle бэлдэж өгсөн байдаг. Тиймээс эхлээд уг файлыг хайж олон өөрсдийн тохиргоог оруулж өгье. dbca.rsp гэсэн файл байдаг.

[[email protected] dbca]$ locate dbca.rsp
/u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/assistants/dbca/dbca.rsp
/u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/inventory/response/dbca.rsp
[[email protected] dbca]$
[[email protected] dbca]$ vi /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/assistants/dbca/dbca.rsp

#дараах үндсэн тохиргоог хийж өгөхөд хангалттай
SID = "ORCL"
GDBNAME = "ORCL"
NATIONALCHARACTERSET= "UTF8"

[[email protected] dbca]$
[[email protected] dbca]$ dbca -silent -responseFile /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/assistants/dbca/dbca.rsp
Enter SYS user password:

Enter SYSTEM user password:

Copying database files
1% complete
3% complete
37% complete
Creating and starting Oracle instance
40% complete
45% complete
50% complete
55% complete
56% complete
60% complete
62% complete
Completing Database Creation
66% complete
70% complete
73% complete
85% complete
96% complete
100% complete
Look at the log file "/u01/app/oracle/cfgtoollogs/dbca/ORCL/ORCL.log" for further details.

[[email protected] dbca]$ . oraenv
ORACLE_SID = [DB11G] ? ORCL
The Oracle base for ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1 is /u01/app/oracle
[[email protected] dbca]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Mon Jan 23 10:24:57 2017

Copyright (c) 1982, 2009, Oracle.  All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - 64bit Production
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options

SQL>
1 Like