Reserved words

Ашиглаж болохгүй үгс гэж байдаг бөгөөд тэдгээрийн жагсаалтыг дараах байдлаар харж болно.

SQL> desc v$reserved_words
 Name					  Null?  Type
 ----------------------------------------- -------- ----------------------------
 KEYWORD					  VARCHAR2(30)
 LENGTH 					  NUMBER
 RESERVED					  VARCHAR2(1)
 RES_TYPE					  VARCHAR2(1)
 RES_ATTR					  VARCHAR2(1)
 RES_SEMI					  VARCHAR2(1)
 DUPLICATE					  VARCHAR2(1)

SQL> select * from v$reserved_words

#reserved_words