Rename all files

(Batmunkh Moltov) #1

Өгөгдсөн файлуудын нэрийг солих

for i in `ls | grep .sql` ; do  mv $i $(echo $i | cut -d '.'  -f 1).txt ; done

дээрхи жишээнд бүх sql файлыг txt болгож өөрчилж байна.

Тайлбар:

# .sql бүхий файлуудыг авах
ls | grep .sql

# нэрийг цэгээр хувааж эхний хэсгийг авах
 cut -d '.'  -f 1
1 Like