Recover SYSAUX tablespace

Оракл 12c датабааз дээр multitenant container (CDB) зохион байгуулалтай болон ARCHIVELOG mode нь enable ажиллаж байх үед SYSAUX tablespace нь эвдэрсэн /corrupted/ тохиолдолд root container дээрээс SYSAUX tablespace-г recover хийх дараалал:

  1. SYSAUX tablespace-г offline болгоно.
  2. Data file-г restore хийнэ.
  3. Archive redo log-уудыг apply хийгээд
  4. SYSAUX tablespace-г online болгоно.

Комманд:

RMAN> ALTER TABLESPACE sysaux OFFLINE IMMEIDATE;
RMAN> RESTORE TABLESPACE sysaux ;
RMAN> RECOVER TABLESPACE sysaux ;
RMAN> ALTER TABLESPACE sysaux ONLINE;```
1 Like

Тус сэдвийг “Шийдэл, Хичээлүүд” төрөл рүү шилжүүлэв

1 Like

Харин энэ категори нь гарч ирэхгүй байхын. Эсвэл би олохгүй байна уу