Php pdo oci config хэрхэн хийх вэ?

php pdo oci config хэрхэн хийх вэ? 11g уруу холбогдох гэсэн юм. Нэлээн гүүглэдэж оролдож үзлээ чаддаггүй ээ.

Code-оо ажлуулхаар
pdo, oci, could not find driver. гэсэн алдаа зааж байгаа

Орчин нь
CentOS 6.1
PHP 7.2.1

Oracle 11g

Харгалзах php7 татаж аваад install_dir/ext/pdo_oci хавтсыг ашиглаж суулгана

oracle client суулгасны дараагаар

cp -rv php7/ext/pdo_oci /tmp/oci
cd /tmp/pdo_oci
phpize
./configure --with-pdo-oci=instantclient,/usr,11.2
make 
make install
cd /etc/php.d/
echo extension=pdo_oci.so >  pdo_oci.ini
service httpd restart

шалгах

$ php -m | grep PDO
PDO
PDO_OCI

Суусан харагдаж байна.