Oracle Upgrade 11.2.0.4 to 12.2.0.1

Сайн байна уу, Сайхан наадсан уу.

dbupgrade -ээр upgrade хийхэд

****************  Upgrading APEX  ****************
Restart Phase #:103 [analyticdb] Files:1  Time: 0s
Serial  Phase #:104 [analyticdb] Files:1

дээр очоод гацчихаад байх юм. Log -ын харахаар

Elapsed: 00:00:45.93 11:38:36 SQL>
11:38:36 SQL> declare
11:38:36  2   invalid_alter_priv exception;
11:38:36  3   pragma exception_init(invalid_alter_priv,-02248);
11:38:36  4 begin
11:38:36  5   execute immediate 'alter session set "_ORACLE_SCRIPT"=false';
11:38:36  6 exception
11:38:36  7   when invalid_alter_priv then
11:38:36  8     null;
11:38:36  9 end;
11:38:36 10 /
11:38:36 SQL> prompt   Thank you for installing Oracle Application Express ^version.
Enter value for version:

гээд гацчихсан байх юм. Санаа оноо юу байна би юу нь дээр алдсан юм бол ?

1 Like

APEX -ийн хувилбараа оруулах юм байна гэж ойлголоо.

DB upgrade matrix олж хараарай.

11204 --> 12.1
12.1 --> 12.2

дарааллаар шинэчилсэн нь дээр

1 Like