Oracle RAC run choose instance

Сайн байна уу,

Oracle RAC дээр chain job ажилуулахдаа step болгоноо instance -ээ сонгож ажиллуулах боломжтой юу ?

Боломжтой, instance_id зааж өгч болно. (INSTANCE_STICKINESS)

Жишээ

SQL> select OWNER,JOB_NAME,INSTANCE_STICKINESS,INSTANCE_ID from dba_scheduler_jobs where JOB_NAME like 'JOB%'; 
OWNER JOB_NAME INSTA INSTANCE_ID
------------------------------ ------------------------------ ----- -------- 
USER DBA_JOB_1 TRUE

Тохируулах

SQL> exec dbms_scheduler.set_attribute(name => 'USER.DBA_JOB_1' ,attribute=>'INSTANCE_ID', value=>;'1'); 
PL/SQL procedure successfully completed. 
SQL> exec dbms_scheduler.set_attribute(name => 'USER.DBA_JOB_1' ,attribute=>'INSTANCE_STICKINESS', value=>FALSE); 
PL/SQL procedure successfully completed.

Харах

SQL> select OWNER,JOB_NAME,INSTANCE_STICKINESS,INSTANCE_ID from dba_scheduler_jobs where JOB_NAME like '%JOB%'; 
OWNER JOB_NAME INSTA INSTANCE_ID
 ------------------------------ ------------------------------ ----- -------- 
USER DBA_JOB_1 FALSE 1

Ер нь RAC дээр instance_id утга хаа сайгүй нэмэгдэж орж ирнэ. Мөн параметр тохируулахад

alter system set parameter=value sid='SID1,SID2';

гэх мэт SID мөн thread гэгч зүйл яригдана.

2 Likes