Oracle function using Java code


#1

Сайн байцгаана уу.

Stored Procedure, Function дээр жава кодыг хэрхэн ашигласан туршлагаасаа хуваалцъя гэж бодлоо. Уг асуудлыг шийдэх гээд хайж байгаа нэгэнд хэрэг болж магад

Алхам 1: Ашиглах жава кодоо бэлдэх. Миний хувьд Procedure-c URL руу GET болон json POST илгээх шаардлага гарсан. /Example: GET and POST бичсэн кодоо .java өргөтгөлтэй file болгон хадгална/

import java.io.BufferedReader;
import java.io.DataOutputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;

  public class CallHttpFunction {
    
    public static String getAction(String _url) {
  	String resultVal = "";
  	try
  	{
        URL obj = new URL(_url);
        HttpURLConnection con = (HttpURLConnection) obj.openConnection();
        con.setRequestMethod("GET");
        BufferedReader in = new BufferedReader( new InputStreamReader(con.getInputStream()));
        String inputLine;
        StringBuffer response = new StringBuffer();
        while ((inputLine = in.readLine()) != null) {
  		response.append(inputLine);
  		}
        in.close();
        resultVal = response.toString();
  	}
  	catch(Exception ex)
  	{
        resultVal = "ERROR: " + ex.getMessage();
  	}
  	return resultVal;  
    }
    
    public static String postAction(String _url, String _json){
      String resultVal = "";
      try
  		{
  			URL obj = new URL(_url);
  			HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) obj.openConnection();
  			conn.setDoOutput(true);
  			conn.setRequestMethod("POST");
  			conn.setRequestProperty("Content-Type", "application/json");
  			String input = _json;
  			DataOutputStream wr = new DataOutputStream(conn.getOutputStream());
  			wr.writeBytes(input);
  			wr.flush();
  			wr.close();
  			BufferedReader in = new BufferedReader(
  		    new InputStreamReader(conn.getInputStream()));
  			String inputLine;
  			StringBuffer response = new StringBuffer();
  			while ((inputLine = in.readLine()) != null) {
  				response.append(inputLine);
  			}
  			in.close();
  			resultVal = response.toString();
  		}
  		catch(Exception ex)
  		{
  			resultVal = "ERROR: " + ex.getMessage();
  		}
      return resultVal;
    }
  }

Алхам 2: Кодоо бааз руу хуулах. /Би java кодоо dmpdir дотороо хуулж байгаад load хийсэн./

 1. Windows дээр upload хийх. " loadjava -user user_name/password -verbose filePath "
  winLoadjava
 2. Linux дээр upload хийх.

Load хийгдсэн java маань дараах байдалтай харагдана.

Алхам 3: Create Oracle Function

 1. GET
  create or replace FUNCTION getUrl(pUrl VARCHAR2) RETURN VARCHAR2 AS
  LANGUAGE JAVA NAME ‘CallHttpFunction.getAction(java.lang.String) return java.lang.String’;
 2. POST
  create or replace FUNCTION postUrl(pUrl VARCHAR2, pJson VARCHAR2) RETURN VARCHAR2 AS
  LANGUAGE JAVA NAME ‘CallHttpFunction.postAction(java.lang.String, java.lang.String) return java.lang.String’;

Үр дүн:


#2

Сайхан цэгцтэй мэдээлэл байна… :+1::wave::ok_hand::eyeglasses: