Oracle Enterprise Manager Cloud Control sysman user password reset

Магадгүй sysman хэрэглэгчийн нууц үгийг мэдэхгүй тохиолдолд дараах коммандын тусламжтайгаар OMS буюу Oracle EM Cloud Control-ын админ буюу sysman хэрэглэгчийн нууц үгийг сэргээнэ.

Үүний тулд REPO баазын sys хэрэглэгчийн нууц үгийг мэдэж байх шаардлагатай.

OMS суусан хавтсаны bin хавтсаас дараах дарааллын дагуу гүйцэтгэнэ.

[oracle@oracloud ~]$  cd /u01/app/oracle/middleware/oms/bin

# oms-ийг зогсооно  
[oracle@oracloud ~]$  ./emctl stop oms

# дараах коммандыг ажиллуулахдаа 
# -- CURRENT_SYS_USER_PASSWORD-ийн оронд sys хэрэглэгчийн нууц үг 
# -- NEW_SYSMAN_PASSWORD-ийн оронд шинэ нууц үгээр сольж өгнө
[oracle@oracloud ~]$  ./config oms -change_repos_pwd -use_sys_pwd -sys_pwd CURRENT_SYS_USER_PASSWORD -new_pwd NEW_SYSMAN_PASSWORD

Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13c Release 1
Copyright (c) 1996, 2015 Oracle Corporation.  All rights reserved.

Changing passwords in backend ...
Passwords changed in backend successfully.
Updating repository password in Credential Store...
Successfully updated Repository password in Credential Store.
Restart all the OMSs using 'emctl stop oms -all' and 'emctl start oms'.
Successfully changed repository password.

# oms-ийг бүтнээр нь зогсооно. 
[oracle@oracloud ~]$ ./emctl stop oms -all

# oms-ийг асаана. 
[oracle@oracloud ~]$ emctl start oms 
[oracle@oracloud ~]$ emctl sttus oms -details

Дээрхи коммандуудыг ажиллуулж дууссаны дараагаар NEW_SYSMAN_PASSWORD нууц үгийг ашиглана нэвтэрч болно.

1 Like