Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13cR2 асаах

Oracle Enterprise Manager Cloud Control -г ашиглан олон өгөгдлийн санг нэг цэгээс удирдаж боломжтой бөгөөд Oracle-н бусад системүүдийг тэр бүү хэл гуравдагч этгээдийн хөгжүүлсэн системийг хянах, удирдах боломжтой. Энэ удаад хэрхэн асаах дарааллыг танилцуулъя.

 1. LIstener асаана
 2. Repository database асаана
 3. Cloud Control (oms) асаана

Унтраахдаа эсрэг дарааллаар гүйцэтгэнэ.

Repository database : em (container template ашиглаж суулгасан)

Орчноо тохируулъя

[oracle@db01 ~]$ . oraenv
ORACLE_SID = [oracle] ? em
The Oracle base has been set to /u01/app/oracle

Listener асаая.

[oracle@db01 ~]$ lsnrctl start

LSNRCTL for Linux: Version 12.1.0.2.0 - Production on 17-SEP-2018 02:17:42

Copyright (c) 1991, 2014, Oracle. All rights reserved.

Starting /u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1/bin/tnslsnr: please wait...

TNSLSNR for Linux: Version 12.1.0.2.0 - Production
System parameter file is /u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1/network/admin/listener.ora
Log messages written to /u01/app/oracle/diag/tnslsnr/db01/listener/alert/log.xml
Listening on: (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=db01.oracloud.mn)(PORT=1521)))
Listening on: (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=EXTPROC1521)))

Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=db01.oracloud.mn)(PORT=1521)))
STATUS of the LISTENER
------------------------
Alias           LISTENER
Version          TNSLSNR for Linux: Version 12.1.0.2.0 - Production
Start Date        17-SEP-2018 02:17:44
Uptime          0 days 0 hr. 0 min. 0 sec
Trace Level        off
Security         ON: Local OS Authentication
SNMP           OFF
Listener Parameter File  /u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1/network/admin/listener.ora
Listener Log File     /u01/app/oracle/diag/tnslsnr/db01/listener/alert/log.xml
Listening Endpoints Summary...
 (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=db01.oracloud.mn)(PORT=1521)))
 (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=EXTPROC1521)))
The listener supports no services
The command completed successfully
[oracle@db01 ~]$ 

Repository database асаах

[oracle@db01 ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 12.1.0.2.0 Production on Mon Sep 17 02:22:23 2018

Copyright (c) 1982, 2014, Oracle. All rights reserved.

Connected to an idle instance.

SQL> startup
ORACLE instance started.

Total System Global Area 3003121664 bytes
Fixed Size		  2928920 bytes
Variable Size		 771755752 bytes
Database Buffers	 2214592512 bytes
Redo Buffers		  13844480 bytes
Database mounted.
Database opened.

SQL> alter pluggable database all open;

Pluggable database altered.

SQL> 

Listener шалгах

empdbrepos service орж байх ёстой.

[oracle@db01 ~]$ lsnrctl status

LSNRCTL for Linux: Version 12.1.0.2.0 - Production on 17-SEP-2018 02:28:50

Copyright (c) 1991, 2014, Oracle. All rights reserved.

Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=db01.oracloud.mn)(PORT=1521)))
STATUS of the LISTENER
------------------------
Alias           LISTENER
Version          TNSLSNR for Linux: Version 12.1.0.2.0 - Production
Start Date        17-SEP-2018 02:17:44
Uptime          0 days 0 hr. 11 min. 6 sec
Trace Level        off
Security         ON: Local OS Authentication
SNMP           OFF
Listener Parameter File  /u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1/network/admin/listener.ora
Listener Log File     /u01/app/oracle/diag/tnslsnr/db01/listener/alert/log.xml
Listening Endpoints Summary...
 (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=db01.oracloud.mn)(PORT=1521)))
 (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=EXTPROC1521)))
Services Summary...
Service "em" has 1 instance(s).
 Instance "em", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "emXDB" has 1 instance(s).
 Instance "em", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "**empdbrepos**" has 1 instance(s).
 Instance "em", status READY, has 1 handler(s) for this service...
The command completed successfully
[oracle@db01 ~]$

OMS (cloud control) асаах

Серверийн үзүүлэлтээс шалтгаалаад харилцан адилгүй хугацаа зарцуулна. Ерөнхийдөө удна.

[oracle@db01 ~]$ cd /u01/app/oracle/middleware/oms/bin/
[oracle@db01 bin]$ pwd
/u01/app/oracle/middleware/oms/bin
[oracle@db01 bin]$ ./emctl start oms
Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13c Release 2 
Copyright (c) 1996, 2016 Oracle Corporation. All rights reserved.
Starting Oracle Management Server...
WebTier Successfully Started
Oracle Management Server Successfully Started
Oracle Management Server is Up
JVMD Engine is Up
[oracle@db01 bin]$ 

Төлвийг шалгая

OMS-ийн хамгийн том хэрэглэгч Repository өгөгдлийн сангийн sysman хэрэглэгч юм. Тиймээс уг хэрэглэгчийн нууц үгийг ашиглана.

[oracle@db01 bin]$ ./emctl status oms -details
Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13c Release 2 
Copyright (c) 1996, 2016 Oracle Corporation. All rights reserved.
Enter Enterprise Manager Root (SYSMAN) Password : 
Console Server Host    : db01.oracloud.mn
HTTP Console Port     : 7788
HTTPS Console Port     : 7803
HTTP Upload Port      : 4889
HTTPS Upload Port     : 4903
EM Instance Home      : /u01/app/oracle/middleware/gc_inst/em/EMGC_OMS1
OMS Log Directory Location : /u01/app/oracle/middleware/gc_inst/em/EMGC_OMS1/sysman/log
OMS is not configured with SLB or virtual hostname
Agent Upload is locked.
OMS Console is locked.
Active CA ID: 1
Console URL: **https://db01.oracloud.mn:7803/em**
Upload URL: https://db01.oracloud.mn:4903/empbs/upload

WLS Domain Information
Domain Name      : GCDomain
Admin Server Host   : db01.oracloud.mn
Admin Server HTTPS Port: 7102
Admin Server is RUNNING

Oracle Management Server Information
Managed Server Instance Name: EMGC_OMS1
Oracle Management Server Instance Host: db01.oracloud.mn
WebTier is Up
Oracle Management Server is Up
JVMD Engine is Up

BI Publisher Server Information
BI Publisher Managed Server Name: BIP
BI Publisher Server is Down
BI Publisher is disabled, to enable BI Publisher on this host, use the 'emctl config oms -enable_bip' command
[oracle@db01 bin]$ 

Дээрхээс харахад Console URL хэсэгт https://db01.oracloud.mn:7803/em хаягаар ажиллаж байгаа харагдаж байна. Тиймээс уг хаягаар хандаж sysman хэрэглэгчийн эрхээр нэвтэрнэ.

2 Likes