Oracle enterprise manager 11 R2 дээр тохируулсан rman backup scheduler job

Hi,
Oracle enterprise manager 11 R2 дээр тохируулсан rman backup scheduler job тохируулсан цагтаа ажиллаж эхэлсэн боловч running төлөвтэй бараг 24 цаг боллоо. Үүсгэсэн хавтасруугаа файлаа бичихгүй байгаа бөгөөд зогсоож болохгүй байна. Үүнийг хэрхэн шийдвэрлэх вэ?

Баазын хэмжээ хэд вэ?

SQL> set lin200
SQL> select * from v$flash_recovery_area_usage;
SQL> show parameter recover --- энэний үр дүн?

хардаа.

backup jobs :

set lines 220
set pages 1000
col cf for 9,999
col df for 9,999
col elapsed_seconds heading "ELAPSED|SECONDS"
col i0 for 9,999
col i1 for 9,999
col l for 9,999
col output_mbytes for 9,999,999 heading "OUTPUT|MBYTES"
col session_recid for 999999 heading "SESSION|RECID"
col session_stamp for 99999999999 heading "SESSION|STAMP"
col status for a10 trunc
col time_taken_display for a10 heading "TIME|TAKEN"
col output_instance for 9999 heading "OUT|INST"
select
 j.session_recid, j.session_stamp,
 to_char(j.start_time, 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss') start_time,
 to_char(j.end_time, 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss') end_time,
 (j.output_bytes/1024/1024) output_mbytes, j.status, j.input_type,
 decode(to_char(j.start_time, 'd'), 1, 'Sunday', 2, 'Monday',
                   3, 'Tuesday', 4, 'Wednesday',
                   5, 'Thursday', 6, 'Friday',
                   7, 'Saturday') dow,
 j.elapsed_seconds, j.time_taken_display,
 x.cf, x.df, x.i0, x.i1, x.l,
 ro.inst_id output_instance
from V$RMAN_BACKUP_JOB_DETAILS j
 left outer join (select
           d.session_recid, d.session_stamp,
           sum(case when d.controlfile_included = 'YES' then d.pieces else 0 end) CF,
           sum(case when d.controlfile_included = 'NO'
                and d.backup_type||d.incremental_level = 'D' then d.pieces else 0 end) DF,
           sum(case when d.backup_type||d.incremental_level = 'D0' then d.pieces else 0 end) I0,
           sum(case when d.backup_type||d.incremental_level = 'I1' then d.pieces else 0 end) I1,
           sum(case when d.backup_type = 'L' then d.pieces else 0 end) L
          from
           V$BACKUP_SET_DETAILS d
           join V$BACKUP_SET s on s.set_stamp = d.set_stamp and s.set_count = d.set_count
          where s.input_file_scan_only = 'NO'
          group by d.session_recid, d.session_stamp) x
  on x.session_recid = j.session_recid and x.session_stamp = j.session_stamp
 left outer join (select o.session_recid, o.session_stamp, min(inst_id) inst_id
          from GV$RMAN_OUTPUT o
          group by o.session_recid, o.session_stamp)
  ro on ro.session_recid = j.session_recid and ro.session_stamp = j.session_stamp
where j.start_time > trunc(sysdate)-&NUMBER_OF_DAYS
order by j.start_time;

RMAN outputs:

set lines 200
set pages 1000
select output
from GV$RMAN_OUTPUT
where session_recid = &SESSION_RECID
 and session_stamp = &SESSION_STAMP
order by recid;

асуудлыг маань шийдэж өгсөн багшдаа баярлалаа. :slight_smile:

1 Like