Oracle Database Switching

switch
log

#1

Оракл дээр switching гэж юу юм бол? Энэ талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөөч. Энийг сайн ойлгохгүй байгаам даа…


#2

Oracle Log File switch гэж ойлгож болох уу? эсвэл өөр юм яриад байна уу?


#3

Тийн тийн… Switch гэж сонссоноос яг юугаа мэдэхгүй л байна.


#4

current logfile нь дүүрсэн тохиолдолд дараагийн redolog руу бичилт хийхийг log switch гэнэ. Энийг гараар хийж болно.

SQL> select status from v$log:

STATUS
----------------
CURRENT  --- current Redo logfile1
INACTIVE
INACTIVE

SQL> select * from v$log;

  GROUP#  THREAD# SEQUENCE#   BYTES BLOCKSIZE  MEMBERS ARC
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---
STATUS      FIRST_CHANGE# FIRST_TIM NEXT_CHANGE# NEXT_TIME   CON_ID
---------------- ------------- --------- ------------ --------- ----------
     1     1    2929  52428800    512     2 NO
CURRENT       957548329 07-DEC-16  2.8147E+14          0 --- current REDO logfile1

     2     1    2927  52428800    512     2 NO
INACTIVE       957444410 07-DEC-16  957527869 07-DEC-16     0

     3     1    2928  52428800    512     2 NO
INACTIVE       957527869 07-DEC-16  957548329 07-DEC-16     0

SQL> alter system switch logfile;

SQL> select status from v$log;

STATUS
----------------
ACTIVE
CURRENT
INACTIVE

SQL> select * from v$log;

  GROUP#  THREAD# SEQUENCE#   BYTES BLOCKSIZE  MEMBERS ARC
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---
STATUS      FIRST_CHANGE# FIRST_TIM NEXT_CHANGE# NEXT_TIME   CON_ID
---------------- ------------- --------- ------------ --------- ----------
     1     1    2929  52428800    512     2 NO
ACTIVE        957548329 07-DEC-16  957566216 07-DEC-16     0

     2     1    2930  52428800    512     2 NO
CURRENT       957566216 07-DEC-16  2.8147E+14          0 --- now it have changed the position the logfile1 to logfile2

     3     1    2928  52428800    512     2 NO
INACTIVE       957527869 07-DEC-16  957548329 07-DEC-16     0

#5

LGWR process нь redo log файлууд руу бичиж байгаа. Уг файл дүүрсэн тохиолдолд дараагийн файл руу ээлжилж бичдэг бөгөөд энэ солбих үеийг Log switch гэж нэрлэнэ. Дараах коммандын тусламжтай шууд log switch хийж болно
SQL> SELECT GROUP#, ARCHIVED, STATUS FROM V$LOG; SQL> ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE; SQL> SELECT GROUP#, ARCHIVED, STATUS FROM V$LOG;


#6

Thanks…


#7

Энэ удаан хийгддэг юм байна даа.
select log_switch_wait from v$instance; гэхээр
ARCHIVE LOG гэж байвал “хүлээ” гэсэн үг биздээ?