Oracle database startup on linux

reboot хийсний дараа бааз маань idle болчоод байх юм. автоматаар асаадаг болгомоор байна яахуу.
oracle linux 6.9 дээр oracle database 11g суулгасан

Using username “root”.
root@192.168.0.1’s password:
Last login: Wed Nov 8 14:36:49 2017 from 192.168.0.100
[root@linux ~]#
[root@linux ~]# reboot

Broadcast message from root@linux.localdomain
(/dev/pts/1) at 16:39 …

The system is going down for reboot NOW!
[root@linux ~]#

Using username “root”.
root@192.168.0.1’s password:
Last login: Sat Nov 11 16:39:48 2017 from 192.168.0.100
[root@linux ~]# su - oracle
[oracle@linux ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Sat Nov 11 16:52:38 2017

Copyright © 1982, 2009, Oracle. All rights reserved.

Connected to an idle instance.

SQL> startup
ORACLE instance started.

Total System Global Area 1.3295E+10 bytes
Fixed Size 2217912 bytes
Variable Size 6576670792 bytes
Database Buffers 6643777536 bytes
Redo Buffers 72368128 bytes
Database mounted.
Database opened.
SQL>

/etc/oratab файлын тохиргоог өөрчилснөөр dbstart коммандын тусламжтайгаар тохируулна.

Дараах алхмын дагуу автоматаар асах тохиргоог идэвхжүүлнэ.

 1. /etc/oratab файлын тохиргоог өөрчилнө. Хамгийн ард буюу 3 дахь хэсэг Ү гэж төгсөнө.

  Жш: DB10G:/u01/app/oracle/product/10.2.0/db_1:Y

 2. /etc/init.d/dbora файлд дараах кодыг бичиж өгнө. Файлын нэр өөр байж болно.

  #! /bin/sh
  #ORACLE_HOME iig tohiruulj ugnu
  ORA_HOME=/u01/app/oracle/product/10.2.0/db_1

  #oracle ali user-r ajillaj bgaag tohiruulna.
  ORA_OWNER=oracle

  case “$1” in
  ’start’)
  su - $ORA_OWNER -c “$ORA_HOME/bin/dbstart $ORA_HOME” &
  touch /var/lock/subsys/dbora
  ;;

  ‘stop’)
  su - $ORA_OWNER -c “$ORA_HOME/bin/dbshut $ORA_HOME” &
  rm -f /var/lock/subsys/dbora
  ;;
  esac

 3. Файлын эзэмшигч, хандах эрхийг тохируулна

  chgrp dba /etc/init.d/dbora
  chmod 750 /etc/init.d/dbora

 4. Үйлдлийн системийн горимуудад уг скриптийг ажлуулах холбоосыг үүсгэж өгнө.

  ln -s /etc/init.d/dbora /etc/rc.d/rc0.d/K01dbora
  ln -s /etc/init.d/dbora /etc/rc.d/rc3.d/S99dbora
  ln -s /etc/init.d/dbora /etc/rc.d/rc5.d/S99dbora

Уг үйлдлийг хийж зөв хийж гүйцэтгэснээр автоматаар эхлүүлж асаах боломжтой.

1 Like

баярлалаа зааврын дагуу тохируулж үзнээ