Oracle database startup on linux

dbstart
autostart

#1

reboot хийсний дараа бааз маань idle болчоод байх юм. автоматаар асаадаг болгомоор байна яахуу.
oracle linux 6.9 дээр oracle database 11g суулгасан

Using username “root”.
root@192.168.0.1’s password:
Last login: Wed Nov 8 14:36:49 2017 from 192.168.0.100
[root@linux ~]#
[root@linux ~]# reboot

Broadcast message from root@linux.localdomain
(/dev/pts/1) at 16:39 …

The system is going down for reboot NOW!
[root@linux ~]#

Using username “root”.
root@192.168.0.1’s password:
Last login: Sat Nov 11 16:39:48 2017 from 192.168.0.100
[root@linux ~]# su - oracle
[oracle@linux ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Sat Nov 11 16:52:38 2017

Copyright © 1982, 2009, Oracle. All rights reserved.

Connected to an idle instance.

SQL> startup
ORACLE instance started.

Total System Global Area 1.3295E+10 bytes
Fixed Size 2217912 bytes
Variable Size 6576670792 bytes
Database Buffers 6643777536 bytes
Redo Buffers 72368128 bytes
Database mounted.
Database opened.
SQL>


#2

/etc/oratab файлын тохиргоог өөрчилснөөр dbstart коммандын тусламжтайгаар тохируулна.

Дараах алхмын дагуу автоматаар асах тохиргоог идэвхжүүлнэ.

 1. /etc/oratab файлын тохиргоог өөрчилнө. Хамгийн ард буюу 3 дахь хэсэг Ү гэж төгсөнө.

  Жш: DB10G:/u01/app/oracle/product/10.2.0/db_1:Y

 2. /etc/init.d/dbora файлд дараах кодыг бичиж өгнө. Файлын нэр өөр байж болно.

  #! /bin/sh
  #ORACLE_HOME iig tohiruulj ugnu
  ORA_HOME=/u01/app/oracle/product/10.2.0/db_1

  #oracle ali user-r ajillaj bgaag tohiruulna.
  ORA_OWNER=oracle

  case “$1” in
  ’start’)
  su - $ORA_OWNER -c “$ORA_HOME/bin/dbstart $ORA_HOME” &
  touch /var/lock/subsys/dbora
  ;;

  ‘stop’)
  su - $ORA_OWNER -c “$ORA_HOME/bin/dbshut $ORA_HOME” &
  rm -f /var/lock/subsys/dbora
  ;;
  esac

 3. Файлын эзэмшигч, хандах эрхийг тохируулна

  chgrp dba /etc/init.d/dbora
  chmod 750 /etc/init.d/dbora

 4. Үйлдлийн системийн горимуудад уг скриптийг ажлуулах холбоосыг үүсгэж өгнө.

  ln -s /etc/init.d/dbora /etc/rc.d/rc0.d/K01dbora
  ln -s /etc/init.d/dbora /etc/rc.d/rc3.d/S99dbora
  ln -s /etc/init.d/dbora /etc/rc.d/rc5.d/S99dbora

Уг үйлдлийг хийж зөв хийж гүйцэтгэснээр автоматаар эхлүүлж асаах боломжтой.


#3

баярлалаа зааврын дагуу тохируулж үзнээ