Oracle Database Server дээрх бүх хүснэгтүүдийг харах

Oracle Database Server дээрх бүх хүснэгтүүдийн жагсаалтыг dba_tables хүснэгтээс харах боломжтой байдаг.
Жнь:

  • select * from dba_tables

  • select owner, table_name from dba_tables

дараах комманд илүү зүгээр байх

select table_name from dict;

Өөрт хамааралтай хүснэгт болон тайлбар мэдээллүүд харагдана. Мөн хэрэглэгч өөрийн үүсгэсэн хүснэгтийг харах бол дараах коммандыг ашиглаж болно.

select table_name from tabs;
1 Like

select table_name from dict;

Дээрх query-г ажиллуулахаар системийн хүснэгтүүд харагддаг юм байна гэж ойлголоо.

dba_tables нь болохоор тухайн oracle database server дээрх бүх user-үүдэд харьяалагдах бүх хүснэгтүүдийг харуулдаг юм байна.

dict болон dba_tables гэсэн 2 хүснэгтийн ялгаа нь ингэж харагдаад байна???

Тухайн хэрэглэгчийн хүснэгтүүдийг харах:

select tablespace_name, table_name from user_tables;

Өгөгдлийн сангийн бүх хүснэгтийг харах

select tablespace_name, table_name from dba_tables;

Тухайн хэрэглэгчийн хандаж болох бүх хүснэгтийг харах:

select tablespace_name, table_name from all_tables;

Дээрх коммандуудаас гарах үр дүнг энгийн хэрэглэгч болон sys эрхээр хандаж тоолж үзээрэй. Өөр үр дүн харуулах болно.

1 Like