Oracle Database autostart REDHAT 7/CentOS 7/Oracle Linux 7

Linux 7 үйлдлийн систем дээр оракл өгөгдлийн санг автоматаар эхлүүлэхийн тулд

  1. /etc/oratab файл-д харгал баазыг Y болгож өөрчилнө.

    ORACLE:/u01/app/oracle/product/12.2.0/dbhome_1:Y

  2. root эрхээр системийн сервис үүсгэнэ

Үүний тулд /etc/systemd/system/oracle-rdbms.service үүсгэж дараах агуулгыг оруулж өгч хадгална.

# /etc/systemd/system/oracle-rdbms.service
# Invoking Oracle scripts to start/shutdown Instances defined in /etc/oratab
# and starts Listener

[Unit]
Description=Oracle Database(s) and Listener
Requires=network.target

[Service]
Type=forking
Restart=no

ExecStart=/u01/app/oracle/product/12.2.0/dbhome_1/bin/dbstart /u01/app/oracle/product/12.2.0/dbhome_1
ExecStop=/u01/app/oracle/product/12.2.0/dbhome_1юbin/dbshut /u01/app/oracle/product/12.2.0/dbhome_1
User=oracle

[Install]
WantedBy=multi-user.target

$ORACLE_HOME зөв эсэхийг шалгаарай.

  1. Тухайн сервисийг үйлдлийн систем асах үед идэвхжүүлнэ.

    systemctl daemon-reload
    systemctl enable oracle-rdbms

Дээрх коммандуудыг гүйцэтгэсэнээр үйлдлийн систем асахад зааж өгсөн баазуудыг асаах бөгөөд сервисийг унтрааж асааж шууд шалгаж болно.

systemctl status oracle-rdbms
systemctl stop oracle-rdbms
ps -ef | grep smon
systemctl start oracle-rdbms
ps -ef | grep smon
1 Like