Oracle Database Administration

Энэхүү сэдвийн хүрээнд Өгөгдлийн сангийн бүтэц болоод суурь ойлголтууд, мөн Өгөгдлийн сангийн суурилуулалт, тохируулах зэрэг зайлшгүй мэдэх шаардлагатай мэдээллийг оруулах болно.

3 Likes