Oracle 19c db terminated - алдааны логыг шалгаад өгөөч


PMON (ospid: ): terminating the instance due to ORA error

The instance termination routine was called

Check alert log for more information relating to instance termination rectify the error and restart the instanceCause - ‘Instance is being terminated due to fatal process death (pid: 4, ospid: 2235983, PSP0)’System state dump requested by (instance=1, osid=2235979 (PMON)), summary=[abnormal instance termination].System State dumped to trace file /u01/app/oracle/diag/rdbms/PRODDB/PRODDB/trace/PRODDB_diag_2235998.trcDumping diagnostic data in directory=[cdmp_20220814080506], requested by (instance=1, osid=2235979 (PMON)), summary=[abnormal instance termination].Instance terminated by PMON, pid = 2235979

  • Баазыг унтрааж асаасны дараа алдааны лог бичиж байна уу?
  • RAC уу?
    • аль нэг node дээр нь гарч байна уу ?

Ядаж энэ хэсэгт код өгөөгүйн байхдаа

Байгаа л байх :smiley: Хэрэв Grid, ASM ашигласан байгаа бол Network -н асуудал байдаг юм шигээ.
Илүү дутуу route бичсэн бол авч хаях хэрэгтэй.
Private Network хооронд firewall ашиглахгүй байх