Oracle 12c expdp коммандаар баазын .dmp үүсгэх үед дараах алдаа гарсан

directory Үүсгээд эрхийг нь .dmp үүсгэх user-дээ оноосон
CREATE OR REPLACE DIRECTORY backupdir AS ‘D:\daily_backup’;
GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY backupdir TO myuser;

expdp myuser/mypassoword@mydb schemas=myschema directory=backupdir dumpfile=test.dmp logfile=test.log

ORA-39002: invalid operation
ORA-39070: unable to open the log file.
ORA-29283: invalid file opertion
ORA-06512: at “SYS.UTL_FILE”, line 536
ORA-29283: invalid file operation

энэ юунаас болдог бол?

энийг арилгаад ажиллуулаад үз. Болохгүй бол

SQL> select directory_name from all_directories where directory_name='BACKUPDIR';

энэ коммандын үр дүнг харуулдаа…

 schemas=myschema

Энэ хэсгийг бас арилгаад үз, уг хэрэглэгчийг нэвтрэхдээ ашиглаж байгаа учир…

Энэ шийдэгсэн шүү. Windows server дээр “backupdir”-ийн зааж байгаа directory-г нь Properties/Security/Advanced гэж орж байгаад Enable inheritance болгоод хадгалчихсан чинь ажилласан. Permission-ий асуудал гэж ойлголоо

1 Like

Oracle-тай хамаагүй л юм байсан байна уучлаарай :smile: expdp дээр гасан асуудал болохоор нь асуучихсан юм.

hope so… windows дээр perm асуудал юу билээ гэж бодож байлаа…