ORA-27104: system-defined limits for shared memory was misconfigured

Инстансыг эхлүүлэхэд “ORA-27104: system-defined limits for shared memory was misconfigured” алдаа заавал бид кернелийн тохиргоог зөв тохируулж өгөх шаардлагатай. Үүний тулд дараах алхамыг хийнэ. Утгыг санах ойтой уялдуулна.

[root@decoder ~]# vi /etc/sysctl.conf 
[root@ decoder ~]# cat /etc/sysctl.conf | grep shm[am]

kernel.shmmax = 675282944
kernel.shmall = 164864
kernel.shmmni  = 4096

[root@ decoder ~]# sysctl -p

Инстансыг дахин асааж үзнэ үү.