“ORA-03113: end-of-file on communication channel”

Oracle server deer “ORA-00257: archiver error. Connect internal only, until freed.” гэсэн алдаа заcах

hii

set lin200
select * from v$flash_recovery_area_usage;

Энэ коммандын үр дүнг харуулдаа

Дүүрсэн тул зай гаргах хэрэгтэй

rman target /
delete archivelog until time 'sysdate-3'; 

дээрх rman комманд сүүлийн 3 өдрийн архивлог үлдээж устгана.