ORA-02002: error while writing to audit trail алдааны тухай

data

#1

ORA-02002: error while writing to audit trail
Алдаа нь ямар тохиолдолд гарч болох вэ? Мэддэг нь туслаарай.


#2

audit log файл бичиж байгаа зам , эвсэл oracle home, эсвэл system tablespace auto extend хийж чадахгүй дүүрсэн үеүүдэд гарч болон байхаа