ORA-02002: error while writing to audit trail алдааны тухай

ORA-02002: error while writing to audit trail
Алдаа нь ямар тохиолдолд гарч болох вэ? Мэддэг нь туслаарай.

audit log файл бичиж байгаа зам , эвсэл oracle home, эсвэл system tablespace auto extend хийж чадахгүй дүүрсэн үеүүдэд гарч болон байхаа

1 Like