Ora-01012 not logged on oracle 12c

rman

#1

shutdown хийж байгаад таг болчихлоо


#2

Shutdown normal хийсэн юм уу ? immediate хийсэн юм уу ? Alert log -оо харсан уу, юу нь дээр очоод гацсан байна.