Locate command in mac os x

Хэрэв locate комманд хэрэгтэй файлыг олж чадахгүй, бааз нь бэлэн болоогүй бол баазыг бэлтгэснээр уг коммандыг ашиглах боломжтой болно.

Бааз нь бэлэн болоогүй тохиолдолд дараах байдлаар харагдана.

decoder:decoder root# locate myfile

WARNING: The locate database (/var/db/locate.database) does not exist.
To create the database, run the following command:

  sudo launchctl load -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.locate.plist

Please be aware that the database can take some time to generate; once
the database has been created, this message will no longer appear.

decoder:decoder root#

Дээрхээс харахад баазыг үүсгэхийн тулд дараах коммандыг ажиллуул гэж тайлбарласан байна. Тиймээс ажиллуулцгаая.

decoder:~ decoder$ sudo launchctl load -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.locate.plist
Password:
/System/Library/LaunchDaemons/com.apple.locate.plist: service already loaded
decoder:~ decoder$

Баазыг үүсгэсэн учир одоо баазал бүртгэл хийх шаардлагатай болно. Дараах командыг ажиллуулж уг асуудлыг шийдвэрлэнэ.

decoder:~ decoder$ sudo periodic daily weekly monthly

Бааз бэлэн бол тул одоо хайлт хийх боломжтой болсон.

decoder:~ decoder$
decoder:~ decoder$ locate adfasdfasf
decoder:~ decoder$