Local repo (OEL) тохируулах

Интернэт байхгүй серверт шаардлагатай package-уудыг CDROM-с суулгах шаардлага гарна. Үүний тулд local repo тохируулж ажиллавал илүү хялбар байх болно. CDROM доо OEL DVD ийн бүтэн хувилбарыг хийж mount хийнэ.

# CDROM mount хийнэ
[root@oracloud yum.repos.d] mount /dev/sr0 /mnt

[root@oracloud ~] cd /etc/yum.repos.d/
[root@oracloud yum.repos.d] ls -la
total 44
drwxr-xr-x.   2 root root  4096 Jan 31 03:56 .
drwxr-xr-x. 141 root root  8192 Mar 18 19:00 ..
-rw-r--r--.   1 root root 10237 Apr 11  2018 public-yum-ol7.repo
[root@oracloud yum.repos.d] mv public-yum-ol7.repo public-yum-ol7.repo.bak

# cdrom.repo файлд дараах утгыг оруулж хадгална.
[root@oracloud yum.repos.d] vi cdrom.repo

[cdrom]
name=CDROM
baseurl=file:///mnt
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-oracle
gpgcheck=0
enabled=1

[root@oracloud yum.repos.d] yum install gcc -y # ашиглахад бэлэн боллоо.
1 Like

My serveriin /etc/yum.repos.d path -d doorhi file uud baigaa yum. Ter cdrom.repo gedeg file iig bi say uusgej tanii zaavriin daguu aguulgiig hiij hadgalsan baigaa.

[root@localhost yum.repos.d]# ll
total 36
-rw-r–r-- 1 root root 111 Apr 1 17:21 cdrom.repo
-rw-r–r–. 1 root root 1991 Mar 28 2017 CentOS-Base.repo
-rw-r–r–. 1 root root 647 Mar 28 2017 CentOS-Debuginfo.repo
-rw-r–r–. 1 root root 289 Mar 28 2017 CentOS-fasttrack.repo
-rw-r–r–. 1 root root 630 Mar 28 2017 CentOS-Media.repo
-rw-r–r–. 1 root root 7989 Mar 28 2017 CentOS-Vault.repo
-rw-r–r–. 1 root root 957 Nov 5 2012 epel.repo
-rw-r–r–. 1 root root 1056 Nov 5 2012 epel-testing.repo

df -h

коммандын үр дүн юу гэж байна. Бас ISO файл чинь mount хийгдээд CDROM чинь connected эсэх зэрэг бусад зүйлсээ сайн шалга аа…

[root@localhost yum.repos.d]# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/VolGroup-lv_root
50G 23G 25G 48% /
tmpfs 7.8G 68K 7.8G 1% /dev/shm
/dev/sda2 477M 68M 385M 15% /boot
/dev/sda1 200M 10M 190M 6% /boot/efi
/dev/mapper/VolGroup-lv_home
1.1T 588M 989G 1% /home
/tmp/CentOS-6.6-x86_64-bin-DVD1.iso
4.4G 4.4G 0 100% /mnt

mount -o loop CentOS-6.6-x86_64-bin-DVD1.iso /mnt ийм зүйл хийсэн.

Болноо, physical server юм уу… /mnt рүү чинь орсон бол болно.