LOAD BALANCE тохируулах

RAC систем рүү NAT хийгдсэн сүлжээнээс хандахад Load Balance хэрхэн тохируулах вэ гэсэн асуудал гардаг. Уг асуудлыг client-н connectionString дээр дараах байдлаар шийдлээ.

Data Source=(DESCRIPTION=(LOAD_BALANCE=on)(FAILOVER=off)(ADDRESS_LIST=(SOURCE_ROUTE=yes)(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=db.node01)(PORT=1521))(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=db.node02)(PORT=1521)))(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=orcl))); User Id=cuser;Password=cuser;

Мөн Oracle Client ашиглаж байгаа бол tnsnames.ora дээрээ дээрх тохиргоог тохируулчихад болно.

4 Likes