JVM out of memory

JBoss дээр нэг app deploy хийсэн ажиллаж байгаа. JBoss - оо асаагаал шууд нүдэн дээр 100mb - гээр өсөж явсаар байгаад memory дүүрээд таг гацчаад байх юм. Юундаа байж болох бол?

1 Like

Гэхдээ 1GB - аар асаж эхлээ л ойролцоогоор 2 цагийн дотор 24gb болтлоо өсчихнө. Ашиглаж байгаа үсрээ л 3 хүн байгаа.

Лимит тавьж асаах юм биш үү?

1 Like

Харин VM Нь бол 32G memory - той, Limit нь 24GB юм. нийтлэг түгээмэл буруу тохиргооны ч юмуу асуудал байж магад гэж таагаад шууд бүрхэгээр нь асуучихлаа хэхэ

Би харин maxlimit маягийн юм л хэлээд байган. Тэр нь 32гб юм байна гэж ойлголоо

Virtual Machine - ы memory нь 32G.

Java process:
root 50510 50433 11 11:57 pts/6 00:06:46 java -D[Standalone] -server -Xms24G -Xmx24G -XX:MetaspaceSize=512M -XX:MaxMetaspaceSize=4G -XX:+UseG1GC -XX:+UseStringDeduplication -XX:+UseCompressedOops -XX:-UseGCOverheadLimit -XX:MaxGCPauseMillis=200 -XX:ParallelGCThreads=20 -XX:ConcGCThreads=5 -XX:InitiatingHeapOccupancyPercent=70 -XX:NewRatio=3 -Djav.net.preferIPv4Stack=true -Djboss.modules.system.pkgs=org.jboss.byteman -Djava.awt.headless=true -Dorg.apache.el.parser.COERCE_TO_ZERO=false -Dorg.jboss.boot.log.file=/path/to/jboss/standalone/log/server.log -Dlogging.configuration=file:/path/to/jboss/standalone/configuration/logging.properties -jar /path/to/jboss/jboss-modules.jar -mp /path/to/jboss/modules org.jboss.as.standalone -Djboss.home.dir=/path/to/jboss -Djboss.server.base.dir=/path/to/jboss/standalone -Djboss.server.log.dir=/opt/logs/wildfly -c standalone-full.xml

энэ JBOSS доо биш апп-даа байж болийшдээ session connection нтрээ дутуу хаавал ингэнээ бас буруу кодчилолоос болно

2 Likes

@tumenjargal Энэ асуудлынхаа учрыг олж чадсан уу?

Асуудлыг олсон, JProfiler - р resource alloc/delloc нь харж байгаад, static variable яваад байсныг олоод зассан хө.

2 Likes