Enterprise manager catalog database password expired болсныг хэрхэн шийдэх вэ?

OEM дээрээс backup /standby server-ээс авдаг/ устгах үед дараах алдаа гарч байгааг хэрхэн шийддэг вэ?
RMAN-04004: error from recovery catalog database: ORA-28001: the password has expired

alter user test idetified by 'new_pwd' account unlock;

1 Like