Editor, сүүлд бичсэн query засварлах

Коммандын мөрнөөс ажиллуулсан буруу зөв коммануудыг дахин ажиллуулах, засварлах шаардлага байна тулгардаг. SQL коммандын мөрнөөс өмнөх коммандыг хэрхэн ажиллуулах, хэрхэн засварлаж ажиллуулах талаар сонирхуулъя.

Алдаатай query ажиллуулъя.

SQL> 
SQL> select coun(*) from all_objects;
select coun(*) from all_objects
      *
ERROR at line 1:
ORA-00936: missing expression

SQL> 

Дээрхи тохиолдолд нэг үсэг солихийн тулд уг query-г шинээр бичих шаардлага тулгарна. SQLPLUS -ийн хувьд тухайн session засварлах editor тохируулснаар ED коммандын тусламжтайгаар засварлаж болно.

SQL> define_editor=vi 
SQL> ed

Дээрх коммандаас define_editor=vi хэсгийг тухайн session-д нэг удаа бичиж өгөх бөгөөд дараа дараагийн коммандуудыг засварлахад дахин бичих шаардлагагүй юм. Мэдээллээ засварлаж дууссаны дараагаар файлаа хадгалж хаагаад / ашиглаж ажиллуулна.
Хэрэв байнга засварлах програмыг зарлах төвөгтэй байгаа бол $ORACLE_HOME/sqlplus/admin/glogin.sql файлд дараах мөрийг нэмж өгч болно.

define_editor=vi

Уг тохиргоог хийснээр коммандын мөр дээр ажиллахад илүү хялбар болно. Хамгийн сүүлд хийсэн үйлдлийг дахин ажиллуулахын тулд / ашиглана.

SQL> select count(*) from all_objects;

 COUNT(*)
----------
  121500

SQL> /

 COUNT(*)
----------
  121500

SQL> 

Тиймээс засварласан үйлдлийг ажиллуулахын тулд мөн / ашиглана.

1 Like