DB health check


#1

Hi.
DB server үүдээ daily/weekly/monthly health check pdf report авах гэсэн юм. яаж шийдвэл дээр вэ?.PDF report tool санал болгооч.


#2

AWR гаргадаг скрипт бэлдээд cronjob тохируулаад орхимоор юм уу даа. Бэлэн PDF болгодог зүйлс одоогоор мэдэхгүй байна. Харин уг скриптээ PDF гаргадаг болгож болох юм.


#3

Centralized health check яриж байгаа юу?
disk, port, cpu, memory basic - үүдийг бол thirdparty нилээн байдаг, backup бол нэгдсэн catalog бааз үүсгэх, job, dblink other object check - үүдийг бол скрипт хөгжүүлж л төвлөрсөн хяналт хийх байхдаа.


#4

Мэдээж +EM cloud control


#5

windows agent оруулж байв уу?


#6

No, Windows сервер продакш горимоор ашиглаж байсан удаа байхгүйээ :slight_smile:


#7

хэдүүлээ харин тэгж таараад байх шиг байнаа… :))