Database Impdp удааширсан талаар

Hi Dears.

DWH руу impdp хийхэд ингээд таг болчлоо. Юунаас болж ийм болдог вэ?

dwh

help me …

select name,sql_text from user_resumable;

Энэний үр дүн юу гэж байна?