Data Guard

oracle

#1

Oracle Data Guard нь хуулбар баазын үүсгэхэд ашиглах бөгөөд үүнийг дараах 3 төрлөөр тохируулж болно.

  1. Logical Standby
  2. Physical Standby
  3. Snapshot Standby

Logical Standby

Logical Standby бааз нь үндсэн баазын хуулбар мэдээллийг өөр дээрээ агуулах боловч датафайл болон баазын мэдээллээс бусад зүйлс өөр газар өөр хэлбэртэйгээр хадгалагдан байж болох тусдаа бие даасан ажиллагаа бүхий бааз юм. Жишээ нь үндсэн баазын datafile1.dbf дотор байгаа А гэх мэдээлэл Logical Standby серверийн datafile5.dbf дотор хадгалагдаж байж боломжтой бөгөөд бусад өөр төрлийн мэдээллүүдийг давхар хадгалж байх боломжтой гэсэн үг юм.

Physical Standby

Physical Standby төрөлд бааз mount горимд ажиллах бөгөөд үндсэн баазтай датафайл, мэдээлэл болон бүхий төрлөөрөө ижил байна. Үндсэн баазын аль нэг датафайлын блок өөрчилөгдөх хуулбар бааз дээр мөн ижил файлын тухайн блокыг өөрчлөн хадгална гэсэн үг юм. Тиймээс үндсэн баазын контрол файл, дата файл зэргүүд гэмтсэн тохиолдолд хуулбар баазын файлыг ашиглан шууд сэргээх боломжтой гэсэн үг.
Үндсэн бааз унасан тохиолдолд автоматаар шилжин ажиллах боломжтой (failover). Гар аргаар switchover хийж болно.
Шилжих үйлдлийг SQL коммандын тусламжтай гүйцэтгэх боломжтой бөгөөд data guard broker ашиглан автоматжуулж (failover) болно. Мөн уг тохиргоо нь баазыг унших горимд ажиллуулах боломжтой.

##Snapshot Standby
Уг төрөл нь хуулбар баазыг бичих горимд аваачих бөгөөд түр зуур туршилт хийх зорилготойгоор ашиглагдана. Ажиллагаа нь physical standby баазыг түр хөрвүүлж, тухайн хөрвүүлсэн агшны мэдээллийг snapshot хийж хадгалснаар туршилт дуусан буцаан physical standby төрөл рүү шилжүүлэхэд snapshot standby үед хийгдсэн бүх өөрчлөлтүүдийг буцааж хуулбар баазын ажлыг үргэлжлүүлэх юм.

Жш:
Physical standby баазыг 2016.12.28 12:00:29 -д Snapshot standby болгон өөрчилөхөд уг бааз руу бичих эрхтэй болно. Үүний дараагаар уг бичих эрхтэй болсон бааз дээр өөрчлөлтүүд хийж байгаад 2 цагийн дараа буюу 2016.12.28 14:05:58-д буцаан Physical Standby горим руу шилжүүлэхэд тухайн physical standby бааз 2016.12.28 12:00:29 цагаас хойшхи мэдээллүүдийг үндсэн баазаас нөхөж авч хадгална гэсэн үг юм. Мэдээллийн шинэчилэлтийг үндсэн серверээс татахаас өмнө snapshot standby горимд хийсэн өөрчлөлтүүдийг бүгдийг 2016.12.28 12:00:29 үеийн байдлаар буцаах болно.

Жич: цаашид мэдээллийг шинэчилж нэмж оруулах болно.


#2

Physical Standby setup

Snapshot standby

Switchover

Failover