CSRF verification failed

Ойрд reverse proxy -ийн ард ажилладаг хэдэн систем ээ шинэчилээд, зарим зүйлсийг тохируулах явцад CSFR тай холбоотой асуудал бараг бүгд дээр нь гарлаа. Proxy server дээр SSL тохируулж цааш SSL ашигладаггүй тул домэйнтэй холбоотой асуудал гэж бодон хэсэг судлаад дараах байдлаар шийдвэрлэв.

nginx

 proxy_set_header X-Forwarded-Ssl on;

apache

RequestHeader set X-Forwarded-Ssl on

Дээрх мөрийг вэб серверийн харгалзах тохиргоонд нэмсэнээр асуудал арилав.