CSR үүсгэх

,

SSL certificate авахын тулд сервер дээр CRS үүсгэх шаардлагатай байдаг билээ. Дараах коммандаар үүсгэнэ.

openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout server.key -out server.csr