Controlfile сэргээх

Controlfile нь үргэлж багадаа 2 байршилд хадгалагдах бөгөөд (ORACLE ч үүнийг шаарддаг) хэрэв үндсэн файл нь устсан тохиолдолд баазыг унтрааж нөгөө файлыг нь хуулаад баазыг асаах хэлбэрээр сэргээнэ.

SQL>
SQL> select * from v$controlfile;

STATUS	NAME							   IS_ BLOCK_SIZE FILE_SIZE_BLKS
------- ------------------------------------------------------------ --- ---------- --------------
	/u01/app/oracle/oradata/DB11G/control01.ctl		   NO    16384	    594
	/u01/app/oracle/flash_recovery_area/DB11G/control02.ctl   NO    16384	    594

SQL>
 1. shutdown abort
 2. [[email protected] DB11G]$ cp /u01/app/oracle/flash_recovery_area/DB11G/control02.ctl /u01/app/oracle/oradata/DB11G/control01.ctl
 3. startup

Харин 2 файл бүгд устсан гэмтсэн тохиолдолд нөөцлөлтөөс дараах аргаар сэргээнэ.

RMAN> shutdown abort;

database dismounted
Oracle instance shut down

RMAN> startup nomount;

connected to target database (not started)
Oracle instance started

Total System Global Area   217157632 bytes

Fixed Size           2211928 bytes
Variable Size        159387560 bytes
Database Buffers       50331648 bytes
Redo Buffers          5226496 bytes

RMAN> restore controlfile from autobackup;

Starting restore at 02-FEB-17
allocated channel: ORA_DISK_1
channel ORA_DISK_1: SID=19 device type=DISK

recovery area destination: /u01/app/oracle/flash_recovery_area
database name (or database unique name) used for search: DB11G
channel ORA_DISK_1: AUTOBACKUP /u01/app/oracle/flash_recovery_area/DB11G/autobackup/2017_02_02/o1_mf_s_934853109_d946txy0_.bkp found in the recovery area
channel ORA_DISK_1: looking for AUTOBACKUP on day: 20170202
channel ORA_DISK_1: restoring control file from AUTOBACKUP /u01/app/oracle/flash_recovery_area/DB11G/autobackup/2017_02_02/o1_mf_s_934853109_d946txy0_.bkp
channel ORA_DISK_1: control file restore from AUTOBACKUP complete
output file name=/u01/app/oracle/oradata/DB11G/control01.ctl
output file name=/u01/app/oracle/flash_recovery_area/DB11G/control02.ctl
Finished restore at 02-FEB-17

RMAN> sql 'alter database mount';

sql statement: alter database mount
released channel: ORA_DISK_1

RMAN> recover database;

Starting recover at 02-FEB-17
Starting implicit crosscheck backup at 02-FEB-17
allocated channel: ORA_DISK_1
channel ORA_DISK_1: SID=19 device type=DISK
Crosschecked 3 objects
Finished implicit crosscheck backup at 02-FEB-17

Starting implicit crosscheck copy at 02-FEB-17
using channel ORA_DISK_1
Finished implicit crosscheck copy at 02-FEB-17

searching for all files in the recovery area
cataloging files...
cataloging done

List of Cataloged Files
=======================
File Name: /u01/app/oracle/flash_recovery_area/DB11G/autobackup/2017_02_02/o1_mf_s_934853109_d946txy0_.bkp

using channel ORA_DISK_1

starting media recovery

archived log for thread 1 with sequence 42 is already on disk as file /stripe/d1/redo03.log
archived log file name=/stripe/d1/redo03.log thread=1 sequence=42
media recovery complete, elapsed time: 00:00:05
Finished recover at 02-FEB-17

RMAN> sql 'alter database open resetlogs';

sql statement: alter database open resetlogs

RMAN>

RESETLOGS хийгдсэний дараагаар нөөцлөлт авахыг ORACLE зөвлөдөг. RESETLOGS нь log sequence -ийн дугаарлалтыг 1 болгож online redo logs файлуудад шинэ дугаарлалт өгнө.


Дээрхи боломжийг ашиглахын тулд “CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON;” тохиргоо идэвхжсэн байх шаардлагатайг анхаарна уу.