Centos 7 apache

selinux

#1

centos 7 apache суулгасан юм. Permission denied гээд болдогүй юунд байгаа юм бол.

chown -R test apache:apache test
chmod -R 777 test

/var/www/html/test/test.php

$handle = fopen('file.txt', 'w') or die('Cannot open file: file.txt');

error log

PHP Warning:  fopen(file.txt): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/test/test.php on line 5

ps -ef | grep httpd
root 3194 1 0 23:16 ? 00:00:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
apache 3197 3194 0 23:16 ? 00:00:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
apache 3198 3194 0 23:16 ? 00:00:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
apache 3199 3194 0 23:16 ? 00:00:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
apache 3200 3194 0 23:16 ? 00:00:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
apache 3201 3194 0 23:16 ? 00:00:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
apache 3205 3194 0 23:16 ? 00:00:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
apache 3206 3194 0 23:16 ? 00:00:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
apache 3207 3194 0 23:16 ? 00:00:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
root 3598 1485 0 23:23 pts/0 00:00:00 grep --color=auto httpd


#2
[ ~$] getenforce

коммандын үр дүн?


#3
Enforcing гэж байна

#4

Түр зуур selinux хаахын тулд

setenforce 0

коммандыг ашиглаж болно.

Сервер унтарч ассан ч тохиргоог хэвээр үлдээхийн тулд дараах утгыг өөрчил.

vi /etc/selinux/config 
Enforcing=Permissive || Enforcing=Disabled # аль нэгийг тохиргоог нь ашиглаж болно.

Энэ дээр их олон хүн алддаг. Тиймээс дээрхи коммандыг ажиллуулаад удаах тохиргоог нь хийчих.


#5

Болчихлоо баярлалаа.