AWR report using CLI

AWR report комманд орчноос хэрхэн авах талаар хүргэж байна.

 1. Орчин тохируулах
  $ . oraenv
  ORACLE_SID = [db18] ? DB_SID
 2. sqlplus-руу нэвтрэх
  $ sqlplus / as sysdba #эсвэл хэрэглэгчийн нэр, нууц үгээр нэвтэрч болно.
 3. Скрипт ажиллуулж эхлэх
  SQL> @$ORACLE_HOME/rdbms/admin/awrddrpt.sql
 4. AWR-г .txt эсвэл .html форматаар авахыг сонгох. Дефаулт утга нь .html байна.
  Enter value for report_type: html
 5. Хэдэн өдрийн snapshot-уудаас сонгож авахаа сонгох.
  Enter value for num_days: 30
  Жишээ нь 30 гэж оруулбал танд сүүлийн 30 өдрийн snapshot-уудыг харуулах болно.
 6. Snapshot-уудаас эхлэл төгсгөлийн цэгээ сонгоод оруулж өгнө.
  Enter value for begin_snap: 53
  Enter value for end_snap: 56
 7. Snapshot set оруулах хэрэгтэй бөгөөд одоо 2 дахь set-ийн утгуудыг оруулна. Хэдэн өдрийн snapshot-уудаас сонгож авахаа сонгох.
  Enter value for num_days2: 7
 8. Snapshot-уудаас эхлэл төгсгөлийн цэгээ сонгоод оруулж өгнө.
  Enter value for begin_snap2: 64
  Enter value for end_snap2: 65
 9. Report-ийн нэрийг сонгох
  Enter value for report_name:
  Using the report name awrdiff_1_53_1_64.html

  Ямар нэг нэр оруулж өгөхгүй бол дээр харагдаж байгаа дефаулт нэрийг сонгоно. Дуусаад доорх үр дүнг харуулна.