Avoid panic on 12c RAC when restart db

RAC баазын аль нэг node нь mount mode дээр ажиллаж байх үед тухайн instance - г alive гэж үзэж хүсэлтүүдийг чиглүүлдэг. Ийм тохиолдолд RAC - н HA ажиллахгүй, зарим хүсэлтэнд хариулж, заримд нь чадахгүй паник болно. Иймээс pdb - гээ open төлөв дээр хадгалах feature-г ашигласнаар эрсдэлгүй.

alter pluggable database pdb_name open;
alter pluggable database pdb_name save state;
select * from dba_pdb_saved_states;

3 Likes