ZFS туршилт

ZFS -ийг OEL7.5 дээр туршиж үзлээ. Шахсан хэд хэдэн файл хуулж үзэхэд зай хэмнэгдэж байна.

[root@oradb01 ~]# du -slh /stage/
8.9G	/stage/
[root@oradb01 ~]# cp -rv /stage /u01/
'/stage' -> '/u01/stage'
'/stage/OEL75.iso' -> '/u01/stage/OEL75.iso'
'/stage/p10404530_112030_MSWIN-x86-64_5of7.zip' -> '/u01/stage/p10404530_112030_MSWIN-x86-64_5of7.zip'
'/stage/p10404530_112030_MSWIN-x86-64_6of7.zip' -> '/u01/stage/p10404530_112030_MSWIN-x86-64_6of7.zip'
'/stage/p10404530_112030_MSWIN-x86-64_7of7.zip' -> '/u01/stage/p10404530_112030_MSWIN-x86-64_7of7.zip'
'/stage/p10404530_112030_MSWIN-x86-64_1of7.zip' -> '/u01/stage/p10404530_112030_MSWIN-x86-64_1of7.zip'
'/stage/p10404530_112030_MSWIN-x86-64_2of7.zip' -> '/u01/stage/p10404530_112030_MSWIN-x86-64_2of7.zip'
'/stage/p10404530_112030_MSWIN-x86-64_3of7.zip' -> '/u01/stage/p10404530_112030_MSWIN-x86-64_3of7.zip'
'/stage/p10404530_112030_MSWIN-x86-64_4of7.zip' -> '/u01/stage/p10404530_112030_MSWIN-x86-64_4of7.zip'
[root@oradb01 ~]#
[root@oradb01 ~]# du -slh /u01/stage/
8.7G	/u01/stage/
[root@oradb01 ~]#

Дээрхээс харахад /u01 дээр zfs pool үүсгэсэн бөгөөд яг ижил хавтсыг хуулахад 200МБ орчим бага зай эзэлсэн байна. Уг файлууд бүгд шахсан файл учир сүртэй хэмнэлт авчраагүй ч энгийн вэб хуудас болон бусад файлыг хуулвал нилээд хэмнэлт гарахаар харагдаж байна. Юутай ч үргэлжлүүлэн уг шахсан файлуудын эхний хоёрыг задалж харьцуулж харав.

[root@oradb01 stage]# unzip -q p10404530_112030_MSWIN-x86-64_1of7.zip
[root@oradb01 stage]# unzip -q p10404530_112030_MSWIN-x86-64_2of7.zip

[root@oradb01 stage]# du -slh /stage/ /u01/stage/
12G	/stage/
11G	/u01/stage/
[root@oradb01 stage]#
[root@oradb01 stage]# du -sl /stage/ /u01/stage/
11699648	/stage/
11520281	/u01/stage/
[root@oradb01 stage]#
[root@oradb01 stage]# du -sl /stage/database/ /u01/stage/database/
2466792	/stage/database/
2420780	/u01/stage/database/
[root@oradb01 stage]#

Дээрхээс харахад айхтар зөрөө харагдсангүй. Тиймээс хурдыг шалгалаа.

[root@oradb01 stage]# dd if=/dev/zero of=/u01/test1.img bs=1G count=1 oflag=dsync

1+0 records in
1+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 4.81754 s, 223 MB/s
[root@oradb01 stage]#

[root@oradb01 stage]# dd if=/dev/zero of=/stage/test1.img bs=1G count=1 oflag=dsync
1+0 records in
1+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 33.3884 s, 32.2 MB/s
[root@oradb01 stage]#

Нилээд зөрүүтэй харагдаж байна шүү. Юутай хэсэг туршиж байгаад продакшн горимд ашиглах сонирхол төрлөө. Мөн docker-ийн storage-д ашиглаж болох юм.

# bonus command
[root@oradb01 stage]# zfs set compression=on
[root@oradb01 stage]# zfs list -o creation,space,snapshot_count,written -r | sort
CREATION        NAME   AVAIL  USED USEDSNAP USEDDS USEDREFRESERV USEDCHILD SSCOUNT WRITTEN
Tue Sep 11 21:57 2018 oradisk1  293G 11.1G    0B  11.0G       0B    101M   none  11.0G
[root@oradb01 stage]#
1 Like