SQLPLUS дээр IF ELSE гээр procedure яаж үүсгэх вэ?

plsql

#1

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.


#2

EXECUTE IMMEDIATE хийхээр ORA-00972: identifier is too long болчоод байгаа


#3

ямар нэгэн объект дээр 30с их тэмдэгт бүхий нэршил ашигласнаас үүдэн унтрах явцад уг объекттой хамаатай transaction уудаа болж асуудал гарсан шиг байна…