Oracle 12c table trigger and send email

Би utl_smtp, utl_mail энэ тэрийг ашиглаж үзлээ oracle-аасаа email шидэж чаддаггүй ээ.

ORA-29279: SMTP permanent error: 550 SMTP AUTH is required for message submission on port 587

ora-29279: smtp permanent error: 503 starttls command used when not advertised

гэх мэт алдаанууд заагаад, нухаад байхаар өөр өөр алдаа солигдоод л байж байна. Та нарт ажиллаж байгаа жишээ байна уу?