Өгөгдлийн сангийн dump файлын хэмжээ огцом нэмэгдсэн тухай

Hi guys,

Oracle database 11g байхад 20gb гаран хэмжээтэй хоногт 200-300mb-аар нэмэгддэг байсан dump файлыг Oracle database 12c.рүү update хийсний дараа dump файл хоногт 2gb гарнаар тогтмол нэмэгдэж сар болоогүй байхад 50 гаран gb болчихлоо.
Аудит лог өмнөх 11g баазтай адил тохируулсан.
Redo, standby log файлууд 11G дээр 50mb, 1 member-тэй байсныг 12c дээр 250mb, 2 member-тэй болгон өөрчилсөн. 12c Өгөгдлийн санг бэлдэхдээ 11g -ээс өөр тохиргоо өөрчлөөгүй.
Асуудлаа олоход минь туслана уу :slight_smile: